ÇALIŞMA

ALANLARIMIZ

 

 
 
 
 
 
 
 

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

1.       Riskli yapılarda tespit ve itiraz, 

2.       Riskli yapı ve riskli alanda yürütmenin durdurulması talepli iptal davaları,

3.       Toplantıların düzenlenmesi, 2/3 çoğunlukla karar alınması, kararların tebliği,

4.       Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediyeler nezdinde başvuruların yapılması,

5.       Pay satışı işlemleri,

6.       Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,

7.       Yönetim planlarının hazırlanması,

8.       Arsa payının düzeltilmesi davaları,

9.       6306 sayılı Kanun’dan kaynaklı tüm uyuşmazlıklarla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

10.    6306 sayılı Kanun kapsamında alınan harç ve vergilerin iadesine ilişkin davalar.

GAYRİMENKUL HUKUKU

1.       Türkiye veya yurt dışındaki kurum ve kişilerin gayrimenkul edinmesi,

2.       Tapu iptal ve tescil (yolsuz tescilin düzeltilmesi) davaları,

3.       Muvazaadan kaynaklı tasarrufun iptali davaları,

4.       Kira Hukuku’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü,

5.       Men'i müdahale ve kal davaları,

6.       Geçit hakkı davaları,

7.       Ecrimisil davaları,

8.       Tespit davaları,

9.       Şufa davaları,

10.    Kat Mülkiyetinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümü.

YABANCIYA SATIŞ

1.       Yabancıya satış yoluyla vatandaşlık işlemleri,

2.       Yatırım yoluyla vatandaşlık işlemleri,

3.       Vatandaşlık işlemleri yasal süreçleri,

4.       Hukuki destek ve danışmanlık,

5.       Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlık işlemleri,

6.       Türk vatandaşlığı hukuki danışmanlık işlemleri. 

KONKORDATO

1.       Yabancıya satış yoluyla vatandaşlık işlemleri,

2.       Yatırım yoluyla vatandaşlık işlemleri,

3.       Vatandaşlık işlemleri yasal süreçleri,

4.       Hukuki destek ve danışmanlık,

5.       Taşınmaz alımı yoluyla vatandaşlık işlemleri,

6.       Türk vatandaşlığı hukuki danışmanlık işlemleri. 

MİRAS HUKUKU

 1. Noterlikler ve mahkemelerden veraset ilamının çıkartılması,

 2. Taşınır, taşınmaz, hak ve menfaatlerin intikali işlemleri,

 3. Vasiyetname, miras sözleşmeleri, mirastan feragat sözleşmelerinin düzenlenmesi,

 4. Tenkis davaları, miras hukukundan kaynaklanan davaların takibi,

 5. Mirasın reddi davaları.

HUKUKİ DANIŞMANLIK

1.       Sözleşmelerin hazırlanması, revizesi,

2.       Taraf olunan uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti verilmesi,

3.       Özel mütalaa hazırlanması,

4.       Mevzuat raporlama ,

5.       Hukuki durum ve risk değerlendirmesi,

TİCARET HUKUKU

1.       İflas ve İflasın Ertelenmesi,

2.       Konkordato Başvuruları,

3.       Sözleşme Hukuku,

4.       Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri,

5.       Sözleşme ihtilaflarının sulh yoluyla giderilmesi,

6.       Şirketler Hukuku.

KAMU İHALE HUKUKU

1.       Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’ndan kaynaklı dava ve uyuşmazlıkların çözümü,

2.       Kesinleşen ihale kararlarına yönelik itiraz başvuruları,

3.       Kamu İhale Kurumu’na yapılacak itirazen şikayet başvuruları,

4.       Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı iptal davaları,

5.       İhaleden yasaklanma kararlarına karşı yapılacak başvurular,

6.       İhale makamı ile yapılan eski tarihli sözleşmelerde sözleşmenin uyarlanması davaları.

AİLE HUKUKU

1.       Anlaşmalı boşanma davaları,

2.       Boşanma protokolü düzenlenmesi,

3.       Çekişmeli boşanma davaları,

4.       Evlilik birliğinin sona ermesi üzerine mal rejiminden kaynaklı davalar,

5.       Velayet davaları,

6.       Tanıma ve tenfiz davaları,

7.       Soy bağının kurulması davaları,

8.       Nesebin reddi davaları,

9.       Evlat edinme işlemleri,

10.   Maddi ve manevi tazminat davaları,

11.   Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca yapılacak başvurular.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşveren:

1.       Müvekkil şirketlerin çalışanları ile mevcut iş ilişkilerinin yönetimi,

2.       İşe alım ve işten çıkarımlarda ihtilaf öncesi hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

3.       Personel özlük dosyalarının hazırlanması,

4.       İş sözleşmelerinin hazırlanması ve revize edilmesi,

5.       Personel tarafından açılan iş davalarının takibi,

6.       Arabuluculuk görüşmelerine katılmak,

7.       Müvekkil şirketlere iş hukuku seminerleri verilmesi.

İşçi:

1.       Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin alacağı, fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, ulusal ve dini bayram çalışması alacağı gibi her türlü işçilik talepli davaların takibi,

2.       Arabuluculuk başvurularının yapılması ve görüşmelere katılmak,

3.       İşe iade davalarının takibi,

4.       İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davalarının takibi.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

1.       Müvekkil alacaklarının takibi için yasal yollara başvurulması,

2.       Tahsil edilemeyen alacaklarla ilgili olarak ivedi durumlarda ihtiyati haciz işlemleri başlatılarak esas takibe geçilmesi, diğer hallerde alacağın dayanağına göre ilamsız takip veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılması,

3.       Borçluya ait mal varlığı tespit edilerek araştırılarak üzerlerine takyidat konulması evvelce tesis edilen teminatların paraya çevrilmesi işlemleri,

4.       Borçlu tarafından yapılan itirazların iptali için dava ikamesi, borçlular tarafından açılan menfi tespit davalarının takibi,

5.       İcra mahkemesi nezdinde görülen şikâyetler ve istihkak davalarının yürütülmesi,

6.       Borçlulara ait tespit edilen malvarlığının nakde dönüştürülmesi,

7.       Tahsil kabiliyeti bulunmayan alacakların aciz vesikasına bağlanması,

8.       Borçlulara ait malvarlığına ilişkin tasarrufun iptali davalarının yürütülmesi,

9.       Borçluların aranması, hukuksal süreçlerinin takibi.

10.   İcra dosyalarının takibi, raporlanması, ilamsız ve teminatlı takip dosyalarının hazırlanması, takiplerin açılması, haciz, ihtiyati haciz ve her türlü sorguların yapılması.

11.   Borçlularla telefon, mail ve her türlü iletişim aracılığıyla iletişim kurularak tahsilat sağlamaya yönelik adımların atılması,

12.   Borçluların icra takibine itirazları üzerine, itirazın kaldırılması ve iptali davalarının açılması ve takibi,

13.   İcra İflas Kanunu uyarınca İcra Ceza Mahkemesi’nde şikayetler ve takibi,

14.   Bankanın programı üzerinden ilgili kayıtların tutulması, güncellenmesi.

 
 
 
 

İletişim

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Bağdat Caddesi, Akasyalı Sokak No:1 D:6 Suadiye - Kadıköy - İstanbul / Türkiye

Tel:  00 90 216 599 03 69

Tel:  00 90 216 969 45 57

Fax: 00 90 216 599 03 71

E-posta: info@ychukuk.com

Kullanım Koşullar

Gizlilik Politikası & Veri Koruma

Şikayet Politikası

Kariyer

​​​​© 2018 Yıldızeli & Çakmaklı Hukuk Bürosu

 • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
 • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
 • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
 • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
 • Y&C Hukuk ve Danışmanlık
 • Y&C Hukuk ve Danışmanlık